پیوندها

تصویر نام نام خانوادگی مدرک تحصیلی رزومه توضیحات پست الکترونیکی
خانم آرادمهر مریم آرادمهر کارشناسی ارشد آموزش مامایی رزومه فارسی aradmehrm1 /at/thums.ac.ir
خانم الهه ارمی الهه ارمی دانشجوی دکتری تخصصی پرستاری رزومه فارسی

orcid

EramiE1 /at/ thums.ac.ir
دکتر محمد اقبالی محمد اقبالی دکتری پرستاری روزمه فارسی eghbalim1 /at/ thums.ac.ir
خانم دکتر ایرانی مروارید ایرانی دکتری بهداشت باروری روزمه فارسی iranim1 /at/ thums.ac.ir
خانم جعفری حمیده جعفری دانشجوی دکتری تخصصی بهداشت باروری رزومه فارسی

Researchgate

Orcid ID: 0000-0003-2806-0374

Scopus ID: 56806499700

jafarih1 /at/ thums.ac.ir
سیده زهرا حسینی حاجی سیده زهرا حسینی حاجی کارشناسی ارشد مشاوره مامایی روزمه فارسی hoseiniz2 /at/ thums.ac.ir
دکتر دین پناه حسین دین پناه متخصص طب اورژانس روزمه فارسی foad_0004@yahoo.com
خانم رئوفیان حسنیه رئوفیان کارشناسی ارشد اتاق عمل RaoufianH1/at/thums.ac.ir
آقای رازنهان رسول رازنهان کارشناسی ارشد پرستاری سلامت جامعه رزومه فارسی raznahanr1 /at/ thums.ac.ir
مهلا رجب زاده پرستاری مهلا رجب زاده کارشناسی ارشد داخلی جراحی روزمه فارسی Rajabzadehm951@gmail.com
خانم رحمانیان سیده عادله رحمانیان کارشناسی ارشد مامایی روزمه فارسی rahmanianm1 /at/thums.ac.ir
دکتر حسین رنجبر حسین رنجبر دکتری پرستاری رزومه فارسی ranjbar /at/ thums.ac.ir
خانم زندی آناهیتا زندی کارشناسی ارشد روان پرستاری رزومه فارسی zandiz1 /at/ thums.ac.ir
خانم سربوزی حسین آبادی طاهره سربوزی حسین آبادی کارشناسی ارشد پرستاری داخلی-جراحی رزومه فارسی sarboozit1 /at/ thums.ac.ir
دکتر حجت شفائی حجت شفائی دكتری تخصصی سلامت در بلایا و فوریت ها روزمه فارسی shafaeeh1@thums.ac.ir
خانم نارنین شماعیان نازنین شماعیان دانشجوی دکتری تخصصی آموزش پزشکی رزومه فارسی ShamaeiyanN1 /at/ thums.ac.ir
محدثه عادلی محدثه عادلی دانشجوی دکتری تخصصی بهداشت باروری رزومه فارسی

orcid

AdeliM1 /at/ thums.ac.ir
خانم صدیقه عباسپور صدیقه عباسپور کارشناسی ارشد پرستاری رزومه فارسی AbbaspourS1 /at/ thums.ac.ir
محمد رضا عسکری محمدرضا عسکری کارشناسی ارشد پرستاری روزمه فارسی askarim3 /at/ thums.ac.ir
رضا قاسمی تخصصي بالینی - بیماری های قلب و عروق روزمه فارسی rezaghasemi152 /at/ yahoo.com
دکتر قدرتی عباس قدرتی دکتری تخصصی روانشناسی رزومه دکتر قدرتی - 1401.pdf ghodratia1 /at/ thums.ac.ir
دکتر سعید رضا قنبری زاده سعید رضا قنبری زاده تخصصي بالینی - ارولوژی روزمه فارسی ghanbarizades1 /at/ thums.ac.ir
آقای رضا محبی حوض سرخی رضا محبی حوض سرخی کارشناسی ارشد اتاق عمل رزومه فارسی mohebbir1/at/thums.ac.ir
سیده تکتم معصومیان حسینی فوق ليسانس - پرستاري (داخلی جراحی) روزمه فارسی masoumiant911 /at/ mums.ac.ir
خیزران میری خیزران میری دکتری تخصصی پرستاری رزومه فارسی mirikh1 /at/ thums.ac.ir
دکتر میش مست محمد رضا میش مست دکتری تخصصی مدیریت آموزشی روزمه فارسی MishmastMR1 /at/ thums.ac.ir
محمد نمازی نیا محمد نمازی نیا کارشناسی ارشد پرستاری گرایش داخلی جراحی رزومه فارسی mnamazi99 /at/ gmail.com
خانم سمیه نیری سمیه نیری کارشناسی ارشد آموزش پرستاری رزومه فارسی NayyeriS1 /at/ thums.ac.ir
خانم مریم کبیریان مریم کبیریان دانشجوی دکتری تخصصی بهداشت باروری رزومه فارسی kabirianm1 /at/ thums.ac.ir
خانم کیانی مهین کیانی کارشناسی ارشد آموزش مامایی رزومه فارسی KianiM1 /at/ thums.ac.ir