برنامه هفتگی اساتید مشاور

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ ۰۸:۴۰| تعداد بازدید: 656

لیست اساتید مشاور دانشجویان دانشکده پرستاری مامایی نیمسال دوم سال تحصیلی 402-401

دانشجویان پرستاری

ساعت مشاوره

استاد راهنما

ورودی

دوشنبه 14- 16

خانم دکتر معصومیان

ورودی نیمسال دوم 402-401

شنبه 16-14

آقای دکتر اقبالی

ورودی نیمسال اول 402-401

یکشنبه- دوشنبه 14-12

آقای دکتر میش مست، خانم دکتر میری

ورودی نیمسال اول 401-400

یکشنبه- چهارشنبه 16-14

سرکار خانم حسین آبادی

ورودی نیمسال دوم 400-99

دوشنبه ها 12 تا 14

جناب آقای نمازی

ورودی نیمسال اول 400-99

یکشنبه ها 12 تا 14

جناب آقای رازنهان و جناب آقای عسکری

ورودی نیمسال دوم 99-98

دوشنبه 14-12

سرکار خانم عباسپور و سرکار خانم رجب زاده

ورودی نیمسال اول 99-98

 

دانشجویان مامایی

ساعت مشاوره

استاد راهنما

ورودی

 

دوشنبه 14-12

سرکار خانم عادلی

ورودی نیمسال اول 402-401

سه شنبه 16-14

سرکار خانم رضائیان

ورودی نیمسال اول 401-400

دوشنبه12-10

خانم دکتر ایرانی

ورودی نیمسال اول 400-99

دوشنبه18-16

سرکار خانم رحمانیان

ورودی نیمسال اول 99-98

 

دانشجویان اتاق عمل

ساعت مشاوره

استاد راهنما

ورودی

چهارشنبه 12-14

جناب آقای توکل

ورودی نیمسال دوم 402-401

شنبه 13 -12

جناب آقای محبی

ورودی نیمسال دوم 401-400

دوشنبه 12-10

سرکار خانم رئوفیان

ورودی نیمسال دوم 400-99

دوشنبه 12-10

سرکار خانم رئوفیان

ورودی نیمسال دوم 99-98

 

دانشجویان فوریت پزشکی

ساعت مشاوره

استاد راهنما

ورودی

دوشنبه 12 -14

خانم دکتر کبیریان

کارشناسی پیوسته ورودی نیمسال دوم 402-401

شنبه تا سه شنبه  13 - 16

آقای دکتر قدرتی

کارشناسی ناپیوسته ورودی نیمسال دوم 402-401

یکشنبه ها 10 - 12

 آقای دکتر شفائی

کاردانی ورودی نیمسال دوم401-400

دوشنبه ها 10 - 12

 آقای دکتر شفائی

کارشناسی ناپیوسته ورودی نیمسال دوم 401-400