معرفی رشته پرستاری

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۱/۰۵/۰۵ ۱۲:۰۰| تعداد بازدید: 1908
پرستاری

تاریخچه و معرفی گروه

 پرستاري رشته اي مستقل و شاخه اي از علوم پزشکی است که دانش آموختگان آن به عنوان عضوي از تیم سلامت در عرصه هاي مختلف مربوطه به ارائه خدمات بهداشتی آموزشی، پژوهشی، مشاوره اي، پیشگیري، مدیریتی و حمایتی، مراقبت هاي درمانی و توانبخشی می پردازند. دوره کارشناسی پیوسته پرستاري اولین مقطع تحصیلی رشته پرستاري است که برنامه آن بر اساس ضوابط علمی و ارزش هاي اسلامی تهیه و تدوین شده است آموزش پرستاري در سطح کارشناسی زمینه سازتربیت پرستار حرفه اي است که به عنوان یک پرستار عمومی بتواند بررسی و شناخت وضعیت سلامت، ارائه خدمات و هماهنگی مراقبت ها را در عرصه هاي مختلف به فرد خانواده و جامعه عهده دار شود.

تاریخچه رشته و پیشرفت هاي جدید پرستاري از مددجویان در فطرت و نهاد هر انسانی وجود دارد. رهبران الهی نیز همواره به عنوان الگو به امر پرستاري به عنوان کار نیک مبادرت می ورزیدند ، در همین راستا است که پیامبر اکرم (ص) یک شبانه روز پرستاري از بیمار را محشور شدن با حضرت ابراهیم (ع) در روز قیامت می داند. پرستاري علمی در ایران در سال 1294 با گشایش اولین آموزشگاه پرستاري در شهر ارومیه توسط مبلغین مذهبی آغاز گردید. در سال 1295 آموزشگاه دیگري در تبریز با پذیرش داوطلبان داراي مدرك سوم متوسطه و به صورت دوره سه ساله به تربیت پرستار مبادرت نمود. در سال هاي 1320 تا 1338 به ترتیب آموزشگاه هاي پرستاري شرکت نفت آبادان (1320 ، (هلال احمر و همدان _1327 ، (تهران (1328 ، (نمازي شیراز (1333 (و جرجانی مشهد (1338 (تاسیس شدند. از شرایط پذیرش برخی از آموزشگاه ها داشتن مدرك دیپلم کامل متوسطه بود. در سال 1337 طبق اساسنامه آموزشگاه هاي پرستاري مصوب شوراي عالی فرهنگ، مقرر گردید پذیرش داوطلبان کلیه آموزشگاه ها با مدرك کامل متوسطه، دوره تحصیل سه سال و ارزش آن معادل لیسانس پرستاري محسوب گردد. برنامه تحصیلی مدارس عالی پرستاري با رعایت معیارهاي شوراي بین المللی پرستاران و سازمان بهداشت جهانی تنظیم و به تصویب شوراي عالی فرهنگ رسید. در این برنامه علاوه بر دروس اختصاصی و فنی دروس علوم رفتاري و اجتماعی نیز گنجانده شد. در سال 1344 اولین دوره آموزش چهار ساله پرستاري با تاسیس انستیتو عالی پرستاري فیروزگر آغاز گردید . به دنبال آن فارغ التحصیلان سایر آموزشگاه ها به منظور کسب مدرك لیسانس ، دوره تکمیلی لیسانس را طی نمودند. به طوري که در سال 1354 با تصویب دوره لیسانس پرستاري در وزارت علوم کلیه مراکز آموزش عالی پرستاري موظف به ارائه دوره چهار ساله با برنامه متمرکز گردیدند. در سال 1359 با تشکیل شاخه پرستاري ستاد انقلاب فرهنگی برنامه ریزي متمرکز پرستاري توسط این شاخه با استفاده از نظرات صاحبنظران پرستاري صورت گرفت. با تشکیل وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی، در سال 1365 و ایجاد دانشکده هاي پرستاري و مامایی، کیفیت آموزش پرستاري توسعه فراوان یافت . به گونه اي که از سال 1365 آموزش پرستاري در جهت فلسفه جامعه گرا، جامعه نگر و جامع نگر گام هاي موثري برداشته است. ۵ در سال 1373 برنامه کارشناسی رشته پرستاري در راستاي آموزش جامعه نگر تدوین و در سال 1374 برنامه به تصویب شوراي عالی برنامه ریزي وزارت فرهنگ و آموزش عالی رسید. پس از تشکیل شوراي عالی برنامه ریزي علوم پزشکی در وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی این برنامه تحت نظارت کامل وزارت متبوع قرار گرفت. 3

 فلسفه

 ارزش ها و باورها ما اعتقاد داریم: پرستاري جزء لاینفک تیم سلامتی است. فرهنگ اسلامی، معنویت و رعایت اصول اخلاقی در همه ابعاد مورد تاکید ما است و باید ضمن تامین نیازهاي فراگیرندگان زمینه رشد معنویت در آنها فراهم گردد. انسان خلیفه و جانشین خداوند در زمین است. او داراي جسم، روح، هوش و اختیار است و می تواند در تصمیم گیري هاي مربوط به تامین نیاز هاي سلامتی خود مشارکت نماید. لذا حق حیات، سلامت و تصمیم گیري براي او محفوظ است. انسان به دلیل نیروي تفکر و تعقل موجودي توانمند است عدالت خواهی و یادگیري مستمر براي زندگی اجتماعی مطلوب از ویژگی هاي اوست. هر فرد کلیتی واحد است که به عنوان عضوي از جامعه داراي حقوق و مسئولیت هاي خاصی می باشد. هر فرد با محیط خود تعامل دارد که این محیط آمیزه اي از عوامل اجتماعی، فرهنگی است که زندگی فرد را تحت تاثیر قرار میدهد. این محیط زمینه رشد و تعالی فرد، ظهور نیازهاي سلامتی و نیاز به مراقبت هاي پرستاري را فراهم می سازد. سلامت حالتی پویا و متاثر از عوامل درونی و بیرونی است. سلامت گویاي ویژگی ها و رفتار هاي فرد است محصول تعاملات فردي و گروهی و محیطی می باشد. پرستاران وظیفه تامین، حفظ و ارتقاء سلامت افراد جامعه را بر عهده دارند و این مهم با تکیه بر دانش روز و توجه به نیاز هاي جامعه و شرایط جغرافیایی، اقلیمی قابل دستیابی است . کاربرد علم و هنر پرستاري در گرو کسب مهارت هاي شناختی، عاطفی و روانی حرکتی است که از طریق آموزش کاربرد علوم مختلف ( روانشناسی، جامعه شناسی، فیزیک ) میسر می گردد. آموزش فرآیندي دو جانبه است که بر تعامل یاد دهنده و یادگیرنده در جهت دستیابی به اهداف آموزش استوار است . آموزش پرستاري باید در جهت رشد فردي و آماده سازي دانشجویان براي یادگیري مادام العمر و تکامل حر فه اي ارائه شود. آموزش پرستاري با تاکید بر ارتقاي توانایی کاربرد تفکر انتقادي در مشکل گشایی و تصمیم گیري استوار است . تاکید بر شرایط اقلیمی و زلزله خیز بودن کشور از موارد ضروري آموزش پرستاري است . تاکید بر ارزش هاي اخلاقی، معنوي، حرفه اي و قانونی از اجزاء ضروري آموزش پرستاري به شمار می آید. روش آموزش باید متنوع بوده و بر اساس نیازها، توانایی ها و تجربیات قبلی فراگیرندگان باشد و با در نظر گرفتن استانداردهاي ملی، منطقه اي و بین المللی بر اساس تجربیات گذشته، نیازهاي حال و آینده ارائه شود. ۶ کاربرد فرآیند پرستاري از اصول ارائه خدمات پرستاري است. و تاکید بر آن در برنامه آموزشی از ضروریات است . ارائه خدمات پرستاري جامعه نگر، مقرون به صرفه و اثر بخش است . خدمات پرستاري در مشارکت با تیم سلامت در بهبود کیفیت زندگی مددجویان موثر است بهبود خدمات پرستاري در عرصه مبتنی بر بکارگیري نتایج تحقیقات است. لذا توجه به تحقیقات در آموزش دانشجویان ضروري است. مشارکت در ارزشیابی و ارتقاء استانداردهاي حرفه اي از وظایف پرستاران است.