پیوندها

تصویر نام نام خانوادگی مدرک تحصیلی رزومه سایر فایل ها توضیحات پست الکترونیکی
خانم آرادمهر مریم آرادمهر کارشناسی ارشد آموزش مامایی رزومه فارسی aradmehrm1 /at/thums.ac.ir
احمد اربابی جهان احمد اربابی جهان کارشناسی ارشد فیزیولوژی پزشکی رزومه فارسی برنامه هفتگی ArbabiA1 /at/ thums.ac.ir
خانم الهه ارمی الهه ارمی کارشناسی ارشد پرستاری رزومه فارسی

orcid

EramiE1 /at/ thums.ac.ir
خانم ملیحه اسحاق زاده ملیحه اسحاق زاده کارشناسی ارشد روانپرستاری رزومه فارسی Eshaghzadehm2 /at/ thums.ac.ir
خانم دکتر ایرانی مروارید ایرانی دکتری بهداشت باروری رزومه فارسی iranim1 /at/ thums.ac.ir
خانم جعفری حمیده جعفری کارشناسی ارشد مامایی رزومه فارسی برنامه هفتگی

Researchgate

Orcid ID: 0000-0003-2806-0374

Scopus ID: 56806499700

jafarih1 /at/ thums.ac.ir
آقای مجید حسن زاده مجید حسن زاده ارشد پرستاری رزومه فارسی برنامه هفتگی hasanzadehm1 /at/ thums.ac.ir
سیده زهرا حسینی حاجی سیده زهرا حسینی حاجی کارشناسی ارشد مشاوره مامایی رزومه hoseiniz2 /at/ thums.ac.ir
حسین دین پناه خوشدره گي تخصصي بالینی - طب اورژانس dinpanahh1 /at/ thums.ac.ir
آقای رازنهان رسول رازنهان کارشناسی ارشد پرستاری سلامت جامعه رزومه فارسی raznahanr1 /at/ thums.ac.ir
خانم رحمانیان سیده عادله رحمانیان کارشناسی ارشد مامایی رزومه فارسی rahmanianm1 /at/thums.ac.ir
دکتر حسین رنجبر حسین رنجبر دکتری پرستاری رزومه فارسی برنامه هفتگی ranjbar /at/ thums.ac.ir
خانم زندی آناهیتا زندی کارشناسی ارشد روان پرستاری رزومه فارسی zandiz1 /at/ thums.ac.ir
خانم سربوزی حسین آبادی طاهره سربوزی حسین آبادی کارشناسی ارشد پرستاری داخلی-جراحی رزومه فارسی برنامه هفتگی sarboozit1 /at/ thums.ac.ir
خانم نارنین شماعیان نازنین شماعیان کارشناسی ارشد مامایی رزومه فارسی ShamaeiyanN1 /at/ thums.ac.ir
محدثه عادلی محدثه عادلی کارشناسی ارشد مامایی رزومه فارسی

orcid

AdeliM1 /at/ thums.ac.ir
خانم صدیقه عباسپور صدیقه عباسپور کارشناسی ارشد پرستاری رزومه فارسی AbbaspourS1 /at/ thums.ac.ir
محمد رضا عسکری محمدرضا عسکری کارشناسی ارشد پرستاری رزومه askarim3 /at/ thums.ac.ir
رضا قاسمی تخصصي بالینی - بیماری های قلب و عروق rezaghasemi152 /at/ yahoo.com
آقای قدرتی عباس قدرتی کارشناسی ارشد پرستاری سلامت جامعه رزومه فارسی ghodratia1 /at/ thums.ac.ir
دکتر سعید رضا قنبری زاده سعید رضا قنبری زاده تخصصي بالینی - ارولوژی ghanbarizades1 /at/ thums.ac.ir
سیده تکتم معصومیان حسینی فوق ليسانس - پرستاري (داخلی جراحی) masoumiant911 /at/ mums.ac.ir
خیزران میری خیزران میری رزومه فارسی mirikh1 /at/ thums.ac.ir
دکتر میش مست محمد رضا میش مست کارشناسی ارشد مدیریت پرستاری رزومه فارسی MishmastMR1 /at/ thums.ac.ir
محمد نمازی نیا محمد نمازی نیا کارشناسی ارشد پرستاری گرایش داخلی جراحی رزومه فارسی mnamazi99 /at/ gmail.com
خانم سمیه نیری سمیه نیری کارشناسی ارشد آموزش پرستاری رزومه فارسی برنامه هفتگی NayyeriS1 /at/ thums.ac.ir
خانم مریم کبیریان مریم کبیریان کارشناسی ارشد مامایی رزومه فارسی kabirianm1 /at/ thums.ac.ir
خانم کیانی مهین کیانی کارشناسی ارشد آموزش مامایی رزومه فارسی برنامه هفتگی KianiM1 /at/ thums.ac.ir
خانم حمیده یعقوبی حمیده یعقوبی کارشناسی ارشد پرستاری کودکان رزومه فارسی برنامه هفتگی yaghoobih1 /at/ thums.ac.ir