تصویر نام نام خانوادگی مدرک تحصیلی رزومه سایر فایل ها توضیحات پست الکترونیکی
خانم آزموده الهام آزموده کارشناسی ارشد مامایی رزومه فارسی برنامه هفتگی

معرفی در سامانه علم سنجی

Orcid

Google Scholar

azmoudehe1 /at/ thums.ac.ir
احمد اربابی جهان کارشناسی ارشد فیزیولوژی پزشکی رزومه فارسی برنامه هفتگی ArbabiA1 /at/ thums.ac.ir
الهه ارمی کارشناسی ارشد پرستاری EramiE1 /at/ thums.ac.ir
خانم ملیحه اسحاق زاده ملیحه اسحاق زاده Eshaghzadehm2 /at/ thums.ac.ir
خانم اکرم اشرفی زاوه اکرم اشرفی زاوه کارشناسی ارشد مامایی رزومه فارسی برنامه هفتگی ashrafia1 /at/ thums.ac.ir
خانم جعفری حمیده جعفری کارشناسی ارشد مامایی رزومه فارسی برنامه هفتگی

Researchgate

Orcid ID: 0000-0003-2806-0374

Scopus ID: 56806499700

jafarih1 /at/ thums.ac.ir
آقای مجید حسن زاده مجید حسن زاده ارشد پرستاری برنامه هفتگی hasanzadehm1 /at/ thums.ac.ir
آقای رازنهان رسول رازنهان کارشناسی ارشد پرستاری سلامت جامعه رزومه فارسی raznahanr1 /at/ thums.ac.ir
دکتر حسین رنجبر حسین رنجبر دکتری پرستاری رزومه فارسی برنامه هفتگی ranjbar /at/ thums.ac.ir
آناهیتا زندی کارشناسی ارشد روان پرستاری رزومه فارسی zandiz1 /at/ thums.ac.ir
خانم سربوزی حسین آبادی طاهره سربوزی حسین آبادی برنامه هفتگی sarboozit1 /at/ thums.ac.ir
سمانه سردشتی کارشناسی ارشد آموزش پرستاری رزومه فارسی برنامه هفتگی SardashtiS1 /at/ thums.ac.ir
نازنین شماعیان کارشناسی ارشد مامایی رزومه فارسی
محدثه عادلی کارشناسی ارشد مامایی رزومه فارسی
خانم صدیقه عباسپور صدیقه عباسپور کارشناسی ارشد پرستاری رزومه فارسی AbbaspourS1 /at/ thums.ac.ir
عباس قدرتی کارشناسی ارشد پرستاری سلامت جامعه رزومه فارسی
سیده تکتم معصومیان حسینی
خیزران میری رزومه فارسی
محمد رضا میش مست کارشناسی ارشد مدیریت پرستاری رزومه فارسی
خانم سمیه نیری سمیه نیری کارشناسی ارشد آموزش پرستاری رزومه فارسی برنامه هفتگی NayyeriS1 /at/ thums.ac.ir
خانم مریم کبیریان مریم کبیریان کارشناسی ارشد مامایی رزومه فارسی kabirianm1 /at/ thums.ac.ir
مهین کیانی کارشناسی ارشد آموزش مامایی رزومه فارسی برنامه هفتگی KianiM1 /at/ thums.ac.ir
خانم حمیده یعقوبی حمیده یعقوبی کارشناسی ارشد پرستاری کودکان رزومه فارسی برنامه هفتگی yaghoobih1 /at/ thums.ac.ir