تصویر نام نام خانوادگی مدرک تحصیلی رزومه سایر فایل ها توضیحات پست الکترونیکی
خانم آرادمهر مریم آرادمهر کارشناسی ارشد آموزش مامایی رزومه فارسی aradmehrm1 /at/thums.ac.ir
خانم آزموده الهام آزموده کارشناسی ارشد مامایی رزومه فارسی برنامه هفتگی

معرفی در سامانه علم سنجی

Orcid

Google Scholar

azmoudehe1 /at/ thums.ac.ir
احمد اربابی جهان کارشناسی ارشد فیزیولوژی پزشکی رزومه فارسی برنامه هفتگی ArbabiA1 /at/ thums.ac.ir
الهه ارمی کارشناسی ارشد پرستاری رزومه فارسی

orcid

EramiE1 /at/ thums.ac.ir
خانم ملیحه اسحاق زاده ملیحه اسحاق زاده کارشناسی ارشد روانپرستاری رزومه فارسی Eshaghzadehm2 /at/ thums.ac.ir
خانم دکتر ایرانی مروارید ایرانی دکتری بهداشت باروری رزومه فارسی iranim1 /at/ thums.ac.ir
خانم باقری نسب سارا باقری نسب کارشناسی ارشد مامایی - گرایش بهداشت باروری رزومه فارسی M_bagherinasab /at/ yahoo.com
خانم جعفری حمیده جعفری کارشناسی ارشد مامایی رزومه فارسی برنامه هفتگی

Researchgate

Orcid ID: 0000-0003-2806-0374

Scopus ID: 56806499700

jafarih1 /at/ thums.ac.ir
آقای مجید حسن زاده مجید حسن زاده ارشد پرستاری رزومه فارسی برنامه هفتگی hasanzadehm1 /at/ thums.ac.ir
آقای رازنهان رسول رازنهان کارشناسی ارشد پرستاری سلامت جامعه رزومه فارسی raznahanr1 /at/ thums.ac.ir
خانم رحمانیان سیده عادله رحمانیان کارشناسی ارشد مامایی رزومه فارسی rahmanianm1 /at/thums.ac.ir
دکتر حسین رنجبر حسین رنجبر دکتری پرستاری رزومه فارسی برنامه هفتگی ranjbar /at/ thums.ac.ir
خانم زندی آناهیتا زندی کارشناسی ارشد روان پرستاری رزومه فارسی zandiz1 /at/ thums.ac.ir
خانم سربوزی حسین آبادی طاهره سربوزی حسین آبادی کارشناسی ارشد پرستاری داخلی-جراحی رزومه فارسی برنامه هفتگی sarboozit1 /at/ thums.ac.ir
خانم سردشتی سمانه سردشتی کارشناسی ارشد آموزش پرستاری رزومه فارسی برنامه هفتگی SardashtiS1 /at/ thums.ac.ir
نازنین شماعیان کارشناسی ارشد مامایی رزومه فارسی ShamaeiyanN1 /at/ thums.ac.ir
محدثه عادلی کارشناسی ارشد مامایی رزومه فارسی AdeliM1 /at/ thums.ac.ir
خانم صدیقه عباسپور صدیقه عباسپور کارشناسی ارشد پرستاری رزومه فارسی AbbaspourS1 /at/ thums.ac.ir
آقای قدرتی عباس قدرتی کارشناسی ارشد پرستاری سلامت جامعه رزومه فارسی ghodratia1 /at/ thums.ac.ir
سیده تکتم معصومیان حسینی
خیزران میری خیزران میری رزومه فارسی mirikh1 /at/ thums.ac.ir
دکتر میش مست محمد رضا میش مست کارشناسی ارشد مدیریت پرستاری رزومه فارسی MishmastMR1 /at/ thums.ac.ir
خانم سمیه نیری سمیه نیری کارشناسی ارشد آموزش پرستاری رزومه فارسی برنامه هفتگی NayyeriS1 /at/ thums.ac.ir
سمانه کاخکی رزومه انگلیسی samane_ph /at/ yahoo.com
خانم مریم کبیریان مریم کبیریان کارشناسی ارشد مامایی رزومه فارسی kabirianm1 /at/ thums.ac.ir
خانم کیانی مهین کیانی کارشناسی ارشد آموزش مامایی رزومه فارسی برنامه هفتگی KianiM1 /at/ thums.ac.ir
خانم حمیده یعقوبی حمیده یعقوبی کارشناسی ارشد پرستاری کودکان رزومه فارسی برنامه هفتگی yaghoobih1 /at/ thums.ac.ir