پیوندها

برنامه هفتگی اساتید مشاور

آخرین بروزرسانی: ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ۰۷:۴۵| تعداد بازدید: 349

 

لیست اساتید مشاور دانشجویان دانشکده پرستاری مامایی نیمسال اول سال تحصیلی 400-99

 

دانشجویان پرستاری

ساعت مشاوره

استاد راهنما

ورودی

یکشنبه- چهارشنبه 16-14

سرکار خانم حسین آبادی

ورودی نیمسال دوم 400-99

دوشنبه 14-12

آقای نمازی

ورودی نیمسال اول 400-99

سه شنبه 14-12

آقای رازنهان

ورودی نیمسال دوم 99-98

دوشنبه 14-12

سرکار خانم عباسپور

ورودی نیمسال اول 99-98

چهارشنبه 14-12

آقای دکتر رنجبر

ورودی نیمسال دوم98-97

شنبه 16-14

آقای دکتر حسن زاده

ورودی نیمسال اول 98-97

چهارشنبه 14-12:30

سرکار خانم اسدیان

ورودی نیمسال دوم 97-96

چهارشنبه 14-12:30

آقای عسکری

ورودی نیمسال اول 97-96

شنبه-دوشنبه-سه شنبه 16-14

سرکار خانم حسین آبادی

ورودی نیمسال دوم 96-95

 

دانشجویان مامایی

ساعت مشاوره

استاد راهنما ورودی

دوشنبه12-10

سرکار خانم دکتر ایرانی

ورودی نیمسال اول 400-99

دوشنبه 14-12

سرکار خانم آرادمهر

ورودی نیمسال اول 99-98

دوشنبه14-12

سرکار خانم آرادمهر

ورودی نیمسال اول 98-97

سه شنبه 16-14

سرکار خانم کیانی

ورودی نیمسال اول 97-96

 

 دانشجویان اتاق عمل

ساعت مشاوره

استاد راهنما

ورودی

سه شنبه 10-8

سرکار خانم نیری

ورودی نیمسال دوم 400-99

سه شنبه 10-8

سرکار خانم نیری

ورودی نیمسال دوم 99-98

شنبه-یک شنبه 13-12:30

سرکار خانم یعقوبی

ورودی نیمسال دوم 98-97

دوشنبه 12-10

جناب آقای اربابی

ورودی نیمسال دوم 97-96

دوشنبه 16-14

آقای دکتر حسن زاده

ورودی نیمسال دوم 96-95