برنامه هفتگی اساتید مشاور

آخرین بروزرسانی: ۱۳۹۷/۱۲/۰۸ ۱۴:۴۷| تعداد بازدید: 174

برنامه اساتید مشاور دانشکده پرستاری-مامایی

 نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97

 

دانشجویان پرستاری

ساعت مشاوره

استاد راهنما

ورودی

شنبه-یک شنبه 13:30-12:30

خانم یعقوبی

ترم 1

شنبه16-14

آقای دکتر حسن زاده

ترم 2

چهارشنبه14-12:30

سرکار خانم سردشتی

ترم 3

چهارشنبه14-12:30

سرکار خانم سردشتی

ترم 4

شنبه-دوشنبه-سه شنبه16-14

سرکار خانم حسین آبادی

ترم 5

یک شنبه16-14

آقای دکتر حسن زاده

ترم 7

 

دانشجویان مامایی

ساعت مشاوره

استاد راهنما

ورودی

 

شنبه-دوشنبه14-12:30

سرکار خانم اشرفی

ترم 2

چهارشنبه16-14

سرکار خانم کیانی

ترم 4

شنبه-دوشنبه14-12:30

سرکار خانم اشرفی

ترم 6

یک شنبه14-12:30

سرکار خانم آزموده

ترم 8

 

دانشجویان اتاق عمل

ساعت مشاوره

استاد راهنما

ورودی

دوشنبه12-10

جناب آقای اربابی

ترم 3

دوشنبه16-14

آقای دکتر حسن زاده

ترم 5

سه شنبه10-8

سرکار خانم نیرویی

ترم 7