چهارشنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۷
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه بیان کرد:


سه‌شنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۷
رئیس دانشکده پرستاری ،مامائی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه


سه‌شنبه ۰۳ مهر ۱۳۹۷
با همکاری مرکز مهارت های بالینی دانشگاه