چهارشنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۷
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه بیان کرد:


سه‌شنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۷
رئیس دانشکده پرستاری ،مامائی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه


سه‌شنبه ۰۳ مهر ۱۳۹۷
با همکاری مرکز مهارت های بالینی دانشگاه


سه‌شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷
رئیس دانشکده پرستاری مامایی دانشگاه خبر داد:


یکشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۷
به همت دانشکده پرستاری و مامایی


دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷
دفتر توسعه دانشکده پرستاری و مامایی خبر داد: