کمیته برنامه ریزی درسی

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۱/۰۸/۲۸ ۰۷:۴۳| تعداد بازدید: 118

نام و نام خانوادگی

سمت

دکتر مروارید ایرانی

رئیس دانشکده پرستاری و مامایی

دکتر حسین رنجبر

مدیرگروه پرستاری سلامت جامعه

دکتر عباس قدرتی

مدیر گروه فوریت های پزشکی

دکتر محمدرضا میش مست

معاون توسعه دانشکده پرستاری و مامایی

صدیقه عباسپور

معاون آموزشی دانشکده پرستاری و مامایی

طاهره سربوزی حسین آبادی

مدیر گروه پرستاری داخلی و جراحی

مریم آرادمهر

مدیر گروه مامایی

رضا محبی حوض سرخی

مدیر گروه تکنولوژی اتاق عمل