پیوندها

کمیته ارتقا مرتبه

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۱/۰۴/۱۵ ۱۳:۵۰| تعداد بازدید: 7

نام و نام خانوادگی

سمت

دکتر مروارید ایرانی

رئیس دانشکده پرستاری و مامایی

دکتر محمدرضا میش مست

معاون توسعه دانشکده پرستاری و مامایی

صدیقه عباسپور

معاون آموزشی دانشکده پرستاری و مامایی

دکتر ادریس بذرافشان

عضو هیات علمی دانشکده بهداشت