پیوندها

تصویر نام نام خانوادگی مدرک تحصیلی رزومه سایر فایل ها توضیحات پست الکترونیکی
خانم الهه ارمی الهه ارمی کارشناسی ارشد پرستاری رزومه فارسی

orcid

EramiE1 /at/ thums.ac.ir
خانم ملیحه اسحاق زاده ملیحه اسحاق زاده کارشناسی ارشد روانپرستاری رزومه فارسی Eshaghzadehm2 /at/ thums.ac.ir
آقای مجید حسن زاده مجید حسن زاده ارشد پرستاری رزومه فارسی برنامه هفتگی hasanzadehm1 /at/ thums.ac.ir
آقای رازنهان رسول رازنهان کارشناسی ارشد پرستاری سلامت جامعه رزومه فارسی raznahanr1 /at/ thums.ac.ir
دکتر حسین رنجبر حسین رنجبر دکتری پرستاری رزومه فارسی برنامه هفتگی ranjbar /at/ thums.ac.ir
خانم سربوزی حسین آبادی طاهره سربوزی حسین آبادی کارشناسی ارشد پرستاری داخلی-جراحی رزومه فارسی برنامه هفتگی sarboozit1 /at/ thums.ac.ir
خانم صدیقه عباسپور صدیقه عباسپور کارشناسی ارشد پرستاری رزومه فارسی AbbaspourS1 /at/ thums.ac.ir
محمد رضا عسکری محمدرضا عسکری کارشناسی ارشد پرستاری رزومه askarim3 /at/ thums.ac.ir
آقای قدرتی عباس قدرتی کارشناسی ارشد پرستاری سلامت جامعه رزومه فارسی ghodratia1 /at/ thums.ac.ir
سیده تکتم معصومیان حسینی فوق ليسانس - پرستاري (داخلی جراحی) masoumiant911 /at/ mums.ac.ir
خیزران میری خیزران میری رزومه فارسی mirikh1 /at/ thums.ac.ir
دکتر میش مست محمد رضا میش مست کارشناسی ارشد مدیریت پرستاری رزومه فارسی MishmastMR1 /at/ thums.ac.ir
محمد نمازی نیا محمد نمازی نیا کارشناسی ارشد پرستاری گرایش داخلی جراحی رزومه فارسی mnamazi99 /at/ gmail.com
خانم حمیده یعقوبی حمیده یعقوبی کارشناسی ارشد پرستاری کودکان رزومه فارسی برنامه هفتگی yaghoobih1 /at/ thums.ac.ir