تصویر نام نام خانوادگی مدرک تحصیلی رزومه سایر فایل ها توضیحات پست الکترونیکی
احمد اربابی جهان کارشناسی ارشد فیزیولوژی پزشکی رزومه فارسی برنامه هفتگی ArbabiA1 /at/ thums.ac.ir
الهه ارمی کارشناسی ارشد پرستاری رزومه فارسی

orcid

EramiE1 /at/ thums.ac.ir
آقای مجید حسن زاده مجید حسن زاده ارشد پرستاری رزومه فارسی برنامه هفتگی hasanzadehm1 /at/ thums.ac.ir
خانم صدیقه عباسپور صدیقه عباسپور کارشناسی ارشد پرستاری رزومه فارسی AbbaspourS1 /at/ thums.ac.ir
خانم سمیه نیری سمیه نیری کارشناسی ارشد آموزش پرستاری رزومه فارسی برنامه هفتگی NayyeriS1 /at/ thums.ac.ir