پیوندها

تصویر نام نام خانوادگی مدرک تحصیلی رزومه سایر فایل ها توضیحات پست الکترونیکی
احمد اربابی جهان احمد اربابی جهان کارشناسی ارشد فیزیولوژی پزشکی رزومه فارسی برنامه هفتگی ArbabiA1 /at/ thums.ac.ir
خانم سمیه نیری سمیه نیری کارشناسی ارشد آموزش پرستاری رزومه فارسی برنامه هفتگی NayyeriS1 /at/ thums.ac.ir